สำนักบริหารการสาธารณสุข
Bureau of Health Administration
บริการพื้นฐาน >> แนะนำหน่วยงาน
สำนักบริหารการสาธารณสุข (ผู้บริหารสบรส.)


 
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
โทร : 02-5901761
โทรสาร : 02-5901761

   

นพ.พรเพชร ปัญจปิยะกุล
รองผู้อำนวยการ

ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
รองผู้อำนวยการ

ทพ.โกเมศ วิชชาวุธ
รองผู้อำนวยการ

นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์
รองผู้อำนวยการ
นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย
รองผู้อำนวยการ

นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง
รองผู้อำนวยการ


นพ.ศักดา อัลภาชน์
รองผู้อำนวยการ

 

โทร :02- 5901755
โทรสาร : 02-5901802


นางวลัยพร แก้วแดง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 โทร: 02-5901766
โทรสาร : 02-5901766
นางบุษบา บุศยพลากร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
 โทร: 02-5901763
โทรสาร : 02-5901757
 
นางภัทรอนงค์ จองศิริเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ระบบสนับสนุนบริการ
โทร: 02-5901628
โทรสาร : 02-5901634
 

     

  

นางธนภร ธเปียสวน
รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
เขตบริการสุขภาพ 1,2,3
โทร : 02-5901750
โทรสาร :02-5901761
นางศุภมิตร ปรีติเขมรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
เขตบริการสุขภาพ 4,5,6
โทร : 02-5901754
โทรสาร : 02-5901752
ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
เขตบริการสุขภาพ 7,8,9
 โทร : 02-5901752
โทรสาร : 02-5901752

นางจุฑารัตน์ มากคงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
เขตบริการสุขภาพ 10,11,12
โทร : 02-5901739
โทรสาร : 02-5901689
 
นางพิจณา เพ็ญกิติ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ระบบบริการ
 โทร : 02-5901637
โทรสาร : 02-5901631  
นางทัศนีย์ สุมามาลย์
หัวหน้ากลุ่มงานเคริข่าย
สุขภาพระดับอำเภอ
โทร : 02-5901638
โทรสาร : 02-5901631


วิสัยทัศน์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข
 

"เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน”

พันธกิจ(บทบาทหน้าที่)
 1. พัฒนานโยบายและกำหนดมาตรฐานเครือข่ายบริการและสถานบริการอื่น ในระบบสุขภาพ  เพื่อให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 2. ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนด้านการบริหารและคุณภาพบริการ  แก่หน่วยบริการในระบบสุขภาพทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
 3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดบริการสุขภาพกับหน่วยงานที่ ให้การสนับสนุนการบริการ  หรือหน่วยบริการสุขภาพ  ของชุมชน  ท้องถิ่น  และเอกชน
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ค่านิยม

"ร่วมมือประสานใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม มากล้ำประสบการณ์”   (TOPS)

TOPS
 • T  =  Team Synergy 
 • O  =  Openion Learning Organization
 • P  = Practice  Ethic Mind
 • S  = Super Professional
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2554 ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
 1. ด้านรัฐ  สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • โครงการ 5 ส. ของสำนักบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2554
 2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • โครงการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐทุกระดับในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2554
 3. ด้านองค์กร
  • โครงการองค์กรสัมพันธ์  ปีงบประมาณ 2554
 4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
  • โครงการจัดการความรู้ของสำนักบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2554
   รายงานสำหรับผู้บริหาร
ระบบโปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ
website และ งานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ สมาคมส่งเสริมมาตรฐานสาธารณสุข
ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดช่องทางกระทรวง โปรแกรมเฉพาะกิจ
แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปฏิรูปเขตบริการสุขภาพ
ระบบงานภายในหน่วยงาน
PMQA Project Management
KM
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ข่าวสารการประชุม
« ตุลาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูข่าวสารการประชุมทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Copyright @ 2011 สำนักบริหารการสาธารณสุข | E-mail : korasa@health.moph.go.th