ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
000032400
00324
• สสอ.พิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
- พิบูลมังสาหาร / พิบูล
000032500
00325
• สสอ.ตาลสุม
อุบลราชธานี
- ตาลสุม / ตาลสุม
000032600
00326
• สสอ.โพธิ์ไทร
อุบลราชธานี
- โพธิ์ไทร / โพธิ์ไทร
000032700
00327
• สสอ.สำโรง
อุบลราชธานี
- สำโรง / สำโรง
000032800
00328
• สสอ.ดอนมดแดง
อุบลราชธานี
- ดอนมดแดง / เหล่าแดง
000032900
00329
• สสอ.สิรินธร
อุบลราชธานี
- สิรินธร / นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
000033000
00330
• สสอ.ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
- ทุ่งศรีอุดม / นาเกษม
000033100
00331
• สสอ.นาเยีย
อุบลราชธานี
- นาเยีย / นาเยีย
000033200
00332
• สสอ.นาตาล
อุบลราชธานี
- นาตาล / นาตาล
000033300
00333
• สสอ.เหล่าเสือโก้ก
อุบลราชธานี
- เหล่าเสือโก้ก / เหล่าเสือโก้ก
000033400
00334
• สสอ.สว่างวีระวงศ์
อุบลราชธานี
- สว่างวีระวงศ์ / แก่งโดม
000033500
00335
• สสอ.น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
- น้ำขุ่น / ตาเกา
000033600
00336
• สสอ.เมืองยโสธร
ยโสธร
- เมืองยโสธร
000033700
00337
• สสอ.ทรายมูล
ยโสธร
- ทรายมูล
000033800
00338
• สสอ.กุดชุม
ยโสธร
- กุดชุม
000033900
00339
• สสอ.คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
- คำเขื่อนแก้ว
000034000
00340
• สสอ.ป่าติ้ว
ยโสธร
- ป่าติ้ว
000034100
00341
• สสอ.มหาชนะชัย
ยโสธร
- มหาชนะชัย
000034200
00342
• สสอ.ค้อวัง
ยโสธร
- ค้อวัง
000034300
00343
• สสอ.เลิงนกทา
ยโสธร
- เลิงนกทา
000034400
00344
• สสอ.ไทยเจริญ
ยโสธร
- ไทยเจริญ
000034500
00345
• สสอ.เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
- เมืองชัยภูมิ / ในเมือง
000034600
00346
• สสอ.บ้านเขว้า
ชัยภูมิ
- บ้านเขว้า / บ้านเขว้า
000034700
00347
• สสอ.คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
- คอนสวรรค์ / คอนสวรรค์
000034800
00348
• สสอ.เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
- เกษตรสมบูรณ์ / บ้านยาง
พบ 2,443 รายการ แบ่งเป็น 98 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป -> สุดท้าย ->