ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
000034900
00349
• สสอ.หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
- หนองบัวแดง / หนองบัวแดง
000035000
00350
• สสอ.จัตุรัส
ชัยภูมิ
- จัตุรัส / บ้านกอก
000035100
00351
• สสอ.บำเหน็จณรงค์
ชัยภูมิ
- บำเหน็จณรงค์ / บ้านชวน
000035200
00352
• สสอ.หนองบัวระเหว
ชัยภูมิ
- หนองบัวระเหว / หนองบัวระเหว
000035300
00353
• สสอ.เทพสถิต
ชัยภูมิ
- เทพสถิต / วะตะแบก
000035400
00354
• สสอ.ภูเขียว
ชัยภูมิ
- ภูเขียว / ผักปัง
000035500
00355
• สสอ.บ้านแท่น
ชัยภูมิ
- บ้านแท่น / บ้านแท่น
000035600
00356
• สสอ.แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
- แก้งคร้อ / ช่องสามหมอ
000035700
00357
• สสอ.คอนสาร
ชัยภูมิ
- คอนสาร / คอนสาร
000035800
00358
• สสอ.ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
- ภักดีชุมพล / เจาทอง
000035900
00359
• สสอ.เนินสง่า
ชัยภูมิ
- เนินสง่า / หนองฉิม
000036000
00360
• สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
- เมืองอำนาจเจริญ
000036100
00361
• สสอ.ชานุมาน
อำนาจเจริญ
- ชานุมาน
000036200
00362
• สสอ.ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
- ปทุมราชวงศา
000036300
00363
• สสอ.พนา
อำนาจเจริญ
- พนา
000036400
00364
• สสอ.เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
- เสนางคนิคม
000036500
00365
• สสอ.หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
- หัวตะพาน
000036600
00366
• สสอ.ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
- ลืออำนาจ
000036700
00367
• สสอ.เมืองหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
- เมืองหนองบัวลำภู
000036800
00368
• สสอ.นากลาง
หนองบัวลำภู
- นากลาง
000036900
00369
• สสอ.โนนสัง
หนองบัวลำภู
- โนนสัง
000037000
00370
• สสอ.ศรีบุญเรือง
หนองบัวลำภู
- ศรีบุญเรือง
000037100
00371
• สสอ.สุวรรณคูหา
หนองบัวลำภู
- สุวรรณคูหา
000037200
00372
• สสอ.นาวัง
หนองบัวลำภู
- นาวัง
000037300
00373
• สสอ.เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
- เมืองขอนแก่น / พระลับ
พบ 2,443 รายการ แบ่งเป็น 98 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป -> สุดท้าย ->