ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
00651
• สสอ.แม่เปิน
นครสวรรค์
- แม่เปิน / แม่เปิน
00652
• สสอ.เมืองอุทัยธานี
อุทัยธานี
- เมืองอุทัยธานี / น้ำซึม
00653
• สสอ.ทัพทัน
อุทัยธานี
- ทัพทัน / ทัพทัน
00654
• สสอ.สว่างอารมณ์
อุทัยธานี
- สว่างอารมณ์ / สว่างอารมณ์
00655
• สสอ.หนองฉาง
อุทัยธานี
- หนองฉาง / หนองฉาง
00656
• สสอ.หนองขาหย่าง
อุทัยธานี
- หนองขาหย่าง / หนองขาหย่าง
00657
• สสอ.บ้านไร่
อุทัยธานี
- บ้านไร่ / บ้านไร่
00658
• สสอ.ลานสัก
อุทัยธานี
- ลานสัก / ป่าอ้อ
00659
• สสอ.ห้วยคต
อุทัยธานี
- ห้วยคต / ห้วยคต
00660
• สสอ.เมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
- เมืองกำแพงเพชร / ในเมือง
00661
• สสอ.ไทรงาม
กำแพงเพชร
- ไทรงาม / ไทรงาม
00662
• สสอ.คลองลาน
กำแพงเพชร
- คลองลาน / คลองน้ำไหล
00663
• สสอ.ขาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร
- ขาณุวรลักษบุรี / แสนตอ
00664
• สสอ.คลองขลุง
กำแพงเพชร
- คลองขลุง / คลองขลุง
00665
• สสอ.พรานกระต่าย
กำแพงเพชร
- พรานกระต่าย / พรานกระต่าย
00666
• สสอ.ลานกระบือ
กำแพงเพชร
- ลานกระบือ / ลานกระบือ
00667
• สสอ.ทรายทองวัฒนา
กำแพงเพชร
- ทรายทองวัฒนา / ทุ่งทราย
00668
• สสอ.ปางศิลาทอง
กำแพงเพชร
- ปางศิลาทอง / หินดาต
00669
• สสอ.บึงสามัคคี
กำแพงเพชร
- บึงสามัคคี / ระหาน
00670
• สสอ.โกสัมพีนคร
กำแพงเพชร
- โกสัมพีนคร / โกสัมพี
00671
• สสอ.เมืองตาก
ตาก
- เมืองตาก / หนองหลวง
00672
• สสอ.บ้านตาก
ตาก
- บ้านตาก / ตากออก
00673
• สสอ.สามเงา
ตาก
- สามเงา / สามเงา
00674
• สสอ.แม่ระมาด
ตาก
- แม่ระมาด / แม่ระมาด
00675
• สสอ.ท่าสองยาง
ตาก
- ท่าสองยาง / แม่ต้าน
พบ 2,230 รายการ แบ่งเป็น 90 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป -> สุดท้าย ->