ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง
กรม จังหวัด หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
07711
• สถานีอนามัยตะเบาะ ตำบลตะเบาะ
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ตะเบาะ
07712
• สถานีอนามัยบ้านพี้ ตำบลบ้านโตก
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / บ้านโตก
07713
• สถานีอนามัยพนานิคม ตำบลบ้านโตก
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / บ้านโตก
07714
• สถานีอนามัยสะเดียง ตำบลสะเดียง
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / สะเดียง
07715
• สถานีอนามัยป่าแดง ตำบลป่าเลา
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ป่าเลา
07716
• สถานีอนามัยบ้านพลำ ตำบลป่าเลา
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ป่าเลา
07717
• สถานีอนามัยนางั่ว ตำบลนางั่ว
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / นางั่ว
07718
• สถานีอนามัยท่าพล ตำบลท่าพล
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ท่าพล
07719
• สถานีอนามัยวังซอง ตำบลท่าพล
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ท่าพล
07720
• สถานีอนามัยดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ดงมูลเหล็ก
07721
• สถานีอนามัยบ้านโคก ตำบลบ้านโคก
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / บ้านโคก
07722
• สถานีอนามัยกงกะยาง ตำบลบ้านโคก
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / บ้านโคก
07723
• สถานีอนามัยชอนไพร ตำบลชอนไพร
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ชอนไพร
07724
• สถานีอนามัยนาป่า ตำบลนาป่า
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / นาป่า
07725
• สถานีอนามัยหนองผักบุ้ง ตำบลนายม
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / นายม
07726
• สถานีอนามัยถ้ำน้ำบัง ตำบลนายม
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / นายม
07727
• สถานีอนามัยวังชมภู ตำบลวังชมภู
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / วังชมภู
07728
• สถานีอนามัยน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / น้ำร้อน
07729
• สถานีอนามัยห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ห้วยสะแก
07730
• สถานีอนามัยห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ห้วยใหญ่
07731
• สถานีอนามัยโป่งหว้า ตำบลห้วยใหญ่
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ห้วยใหญ่
07732
• สถานีอนามัยยางลาด ตำบลระวิง
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ระวิง
07733
• สถานีอนามัยระวิง ตำบลระวิง
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ระวิง
07734
• สถานีอนามัยบุ่งคล้า ตำบลดงขุย
เพชรบูรณ์
- ชนแดน / ดงขุย
07735
• สถานีอนามัยหนองโก ตำบลท่าข้าม
เพชรบูรณ์
- ชนแดน / ท่าข้าม
พบ 153 รายการ แบ่งเป็น 7 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป -> สุดท้าย ->