ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง
กรม จังหวัด หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
000544300
05443
• รพ.สต.ธาตุเชิงชุม
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / ธาตุเชิงชุม
000544400
05444
• รพ.สต.บ้านโคกเลาะ ตำบลขมิ้น
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / ขมิ้น
000544500
05445
• รพ.สต.บ้านดงมะไฟสามัคคี ตำบลขมิ้น
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / ขมิ้น
000544600
05446
• รพ.สต.บ้านทับสอ ตำบลงิ้วด่อน
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / งิ้วด่อน
000544700
05447
• รพ.สต.บ้านคูสนาม ตำบลงิ้วด่อน
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / งิ้วด่อน
000544800
05448
• รพ.สต.บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / โนนหอม
000544900
05449
• รพ.สต.บ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / เชียงเครือ
000545000
05450
• รพ.สต.บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ ตำบลเชียงเครือ
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / เชียงเครือ
000545100
05451
• รพ.สต.บ้านส่างแก้วสมานมิตร ตำบลท่าแร่
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / ท่าแร่
000545200
05452
• รพ.สต.บ้านม่วงลาย ตำบลม่วงลาย
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / ม่วงลาย
000545300
05453
• รพ.สต.บ้านแมด ตำบลดงชน
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / ดงชน
000545400
05454
• รพ.สต.บ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / ห้วยยาง
000545500
05455
• รพ.สต.บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / ห้วยยาง
000545600
05456
• รพ.สต.บ้านพังขว้างใต้ ตำบลพังขว้าง
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / พังขว้าง
000545700
05457
• รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว ตำบลพังขว้าง
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / พังขว้าง
000545800
05458
• รพ.สต.บ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / ดงมะไฟ
000545900
05459
• รพ.สต.บ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / ธาตุนาเวง
000546000
05460
• รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / เหล่าปอแดง
000546100
05461
• รพ.สต.บ้านหนองลาดใต้ ตำบลหนองลาด
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / หนองลาด
000546200
05462
• รพ.สต.บ้านดอนแคนใต้ ตำบลหนองลาด
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / หนองลาด
000546300
05463
• รพ.สต.บ้านฮางโฮง ตำบลฮางโฮง
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / ฮางโฮง
000546400
05464
• รพ.สต.บ้านโคกก่องใหญ่ ตำบลโคกก่อง
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / โคกก่อง
000546500
05465
• รพ.สต.บ้านบอน ตำบลนาโพธิ์
สกลนคร
- กุสุมาลย์ / นาโพธิ์
000546600
05466
• รพ.สต.บ้านนาเพียงใหม่ ตำบลนาเพียง
สกลนคร
- กุสุมาลย์ / นาเพียง
000546700
05467
• รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล ตำบลโพธิไพศาล
สกลนคร
- กุสุมาลย์ / โพธิไพศาล
พบ 167 รายการ แบ่งเป็น 7 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป -> สุดท้าย ->