ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง
กรม จังหวัด หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
07704
• สถานีอนามัยตำบลบึงนาราง
พิจิตร
- ดงเจริญ / วังงิ้วใต้
07705
• สถานีอนามัยตำบลวังงิ้ว
พิจิตร
- บึงนาราง / บางลาย
07706
• สถานีอนามัยบ้านวังก้านเหลือง ตำบลวังงิ้ว
พิจิตร
- บึงนาราง / บางลาย
07707
• สถานีอนามัยบ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว
พิจิตร
- บึงนาราง / บางลาย
07708
• สถานีอนามัยตำบลห้วยร่วม
พิจิตร
- บึงนาราง / แหลมรัง
07709
• สถานีอนามัยตำบลห้วยพุก
พิจิตร
- บึงนาราง / โพธิ์ไทรงาม
07710
• สถานีอนามัยสำนักขุนเณร
พิจิตร
- บึงนาราง / ห้วยแก้ว
07711
• สถานีอนามัยตะเบาะ ตำบลตะเบาะ
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ตะเบาะ
07712
• สถานีอนามัยบ้านพี้ ตำบลบ้านโตก
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / บ้านโตก
07713
• สถานีอนามัยพนานิคม ตำบลบ้านโตก
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / บ้านโตก
07714
• สถานีอนามัยสะเดียง ตำบลสะเดียง
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / สะเดียง
07715
• สถานีอนามัยป่าแดง ตำบลป่าเลา
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ป่าเลา
07716
• สถานีอนามัยบ้านพลำ ตำบลป่าเลา
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ป่าเลา
07717
• สถานีอนามัยนางั่ว ตำบลนางั่ว
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / นางั่ว
07718
• สถานีอนามัยท่าพล ตำบลท่าพล
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ท่าพล
07719
• สถานีอนามัยวังซอง ตำบลท่าพล
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ท่าพล
07720
• สถานีอนามัยดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ดงมูลเหล็ก
07721
• สถานีอนามัยบ้านโคก ตำบลบ้านโคก
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / บ้านโคก
07722
• สถานีอนามัยกงกะยาง ตำบลบ้านโคก
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / บ้านโคก
07723
• สถานีอนามัยชอนไพร ตำบลชอนไพร
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ชอนไพร
07724
• สถานีอนามัยนาป่า ตำบลนาป่า
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / นาป่า
07725
• สถานีอนามัยหนองผักบุ้ง ตำบลนายม
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / นายม
07726
• สถานีอนามัยถ้ำน้ำบัง ตำบลนายม
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / นายม
07727
• สถานีอนามัยวังชมภู ตำบลวังชมภู
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / วังชมภู
07728
• สถานีอนามัยน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / น้ำร้อน