ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง
กรม จังหวัด หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
000984700
09847
• รพ.สต.บ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก
พัทลุง
- ปากพะยูน / เกาะหมาก
000984800
09848
• รพ.สต.บ้านแหลมกรวด ตำบลเกาะหมาก
พัทลุง
- ปากพะยูน / เกาะหมาก
000984900
09849
• รพ.สต.บ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก
พัทลุง
- ปากพะยูน / เกาะหมาก
000985000
09850
• รพ.สต.บ้านฝาละมี ตำบลฝาละมี
พัทลุง
- ปากพะยูน / ฝาละมี
000985100
09851
• รพ.สต.บ้านควนพระ ตำบลฝาละมี
พัทลุง
- ปากพะยูน / ฝาละมี
000985200
09852
• รพ.สต.บ้านพระเกิด ตำบลฝาละมี
พัทลุง
- ปากพะยูน / ฝาละมี
000985300
09853
• รพ.สต.บ้านบางขวน ตำบลฝาละมี
พัทลุง
- ปากพะยูน / ฝาละมี
000985400
09854
• รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม ตำบลฝาละมี
พัทลุง
- ปากพะยูน / ฝาละมี
000985500
09855
• รพ.สต.บ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา
พัทลุง
- ปากพะยูน / หารเทา
000985600
09856
• รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา
พัทลุง
- ปากพะยูน / หารเทา
000985700
09857
• รพ.สต.บ้านโคกทราย
พัทลุง
- ปากพะยูน / ดอนทราย
000985800
09858
• รพ.สต.บ้านศาลามะปราง ตำบลเขายา
พัทลุง
- ศรีบรรพต / เขาย่า
000985900
09859
• รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด ตำบลเขาย่า
พัทลุง
- ศรีบรรพต / เขาย่า
000986000
09860
• รพ.สต.เขาปู่
พัทลุง
- ศรีบรรพต / เขาปู่
000986100
09861
• รพ.สต.บ้านสวนโหนด ตำบลตะแพน
พัทลุง
- ศรีบรรพต / ตะแพน
000986200
09862
• รพ.สต.ตะแพน
พัทลุง
- ศรีบรรพต / ตะแพน
000986300
09863
• รพ.สต.บ้านท่าข้าม ม.8 ตำบลตะแพน
พัทลุง
- ศรีบรรพต / ตะแพน
000986400
09864
• รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ
พัทลุง
- ป่าบอน / ป่าบอน
000986500
09865
• รพ.สต.บ้านควนคำทอง
พัทลุง
- ป่าบอน / ป่าบอน
000986600
09866
• รพ.สต.บ้านพรุพ้อ ตำบลโคกทราย
พัทลุง
- ป่าบอน / โคกทราย
000986700
09867
• รพ.สต.บ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย
พัทลุง
- ป่าบอน / โคกทราย
000986800
09868
• สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
พัทลุง
- ป่าบอน / โคกทราย
000986900
09869
• รพ.สต.บ้านหนองธง ตำบลหนองธง
พัทลุง
- ป่าบอน / หนองธง
000987000
09870
• รพ.สต.บ้านป่าบาก ตำบลทุ่งนารี
พัทลุง
- ป่าบอน / ทุ่งนารี
000987100
09871
• รพ.สต.บ้านทุ่งนารี
พัทลุง
- ป่าบอน / ทุ่งนารี
พบ 126 รายการ แบ่งเป็น 6 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป -> สุดท้าย ->