ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง
กรม จังหวัด หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
000798100
07981
• รพ.สต.บ้านหนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง
ราชบุรี
- ปากท่อ / ทุ่งหลวง
000798200
07982
• รพ.สต.ทุ่งหลวง
ราชบุรี
- ปากท่อ / ทุ่งหลวง
000798300
07983
• รพ.สต.บ้านหนองวัวดำ ตำบลทุ่งหลวง
ราชบุรี
- ปากท่อ / ทุ่งหลวง
000798400
07984
• รพ.สต.วังมะนาว
ราชบุรี
- ปากท่อ / วังมะนาว
000798500
07985
• รพ.สต.ดอนทราย
ราชบุรี
- ปากท่อ / ดอนทราย
000798600
07986
• รพ.สต.หนองกระทุ่ม
ราชบุรี
- ปากท่อ / หนองกระทุ่ม
000798700
07987
• รพ.สต.บ้านเขาดิน ตำบลหนองกระทุ่ม
ราชบุรี
- ปากท่อ / หนองกระทุ่ม
000798800
07988
• รพ.สต.ป่าไก่
ราชบุรี
- ปากท่อ / ป่าไก่
000798900
07989
• รพ.สต.วัดยางงาม
ราชบุรี
- ปากท่อ / วัดยางงาม
000799000
07990
• รพ.สต.อ่างหิน
ราชบุรี
- ปากท่อ / อ่างหิน
000799100
07991
• รพ.สต.บ้านนาคอก ตำบลอ่างหิน
ราชบุรี
- ปากท่อ / อ่างหิน
000799200
07992
• รพ.สต.บ่อกระดาน
ราชบุรี
- ปากท่อ / บ่อกระดาน
000799300
07993
• รพ.สต.บ้านวังปลาช่อน ตำบลยางหัก
ราชบุรี
- ปากท่อ / ยางหัก
000799400
07994
• รพ.สต.ยางหัก
ราชบุรี
- ปากท่อ / ยางหัก
000799500
07995
• รพ.สต.บ้านหินสี ต.ยางหัก
ราชบุรี
- ปากท่อ / ยางหัก
000799600
07996
• รพ.สต.บ้านไทยประจันต์ ตำบลยางหัก
ราชบุรี
- ปากท่อ / ยางหัก
000799700
07997
• รพ.สต.วันดาว
ราชบุรี
- ปากท่อ / วันดาว
000799800
07998
• รพ.สต.ห้วยยางโทน
ราชบุรี
- ปากท่อ / ห้วยยางโทน
000799900
07999
• รพ.สต.บ้านเวียงทุน (อุดมธรรมอุปถัมภ์) ตำบลเกาะศาลพระ
ราชบุรี
- วัดเพลง / เกาะศาลพระ
000800000
08000
• รพ.สต.เกาะศาลพระ
ราชบุรี
- วัดเพลง / เกาะศาลพระ
000800100
08001
• รพ.สต.จอมประทัด
ราชบุรี
- วัดเพลง / จอมประทัด
000800200
08002
• รพ.สต.บ้านปากสระ ตำบลจอมประทัด
ราชบุรี
- วัดเพลง / จอมประทัด
000800300
08003
• รพ.สต.บ้านคา
ราชบุรี
- บ้านคา / บ้านคา
000800400
08004
• รพ.สต.บ้านโป่งเจ็ด ตำบลบ้านคา
ราชบุรี
- บ้านคา / บ้านคา
000800500
08005
• รพ.สต.บ้านบึง
ราชบุรี
- บ้านคา / บ้านบึง
พบ 162 รายการ แบ่งเป็น 7 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป -> สุดท้าย ->