หน้าแรก

ระบบรายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง


     ระบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลทั้งประเทศ ในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลจะได้จากการซักประวัติจากผู้ป่วย และการติดตามเยี่ยม ทั้งในหน่วยงาน และที่บ้าน ระบบนี้เป็นการออกแบบให้มีการรายงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีการจัดเก็บเป็นข้อมูลรายบุคคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ต่อไป

ติดต่อสอบถาม
งานช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง (ศูนย์พึ่งได้)
กลุ่มงานเทคนิคบริการ สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร 0-2590-1635, 0-2590-1629
โทรสาร 0-2590-1634
 
ประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มงาน OSCC
ดาวน์โหลดคู่มือ/แนวทาง/มาตรฐาน
 
ประกาศ
ประกาศ !!!! 1 กรกฎาคม 2559 เปิดใช้งานโปรแกรมระบบรายงานเด็กและสตรี [01/07/2559]
ด่วน!! การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมศูนย์พึ่งได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 [21/03/2559]
ประกาศ !!!!!!!! (ต้องอ่าน) แจ้งปรับปรุง Licence Smart card ปี 2559 [25/01/2559]
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2559 [28/12/2558]
ด่วนที่สุด!! แจ้งปรับเปลี่ยนแบบบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง [25/12/2558]
 
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นส.พิชามญธุ์ เงินอุดม
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
แผนก ผู้ป่วยนอก
เบอร์โทรศัพท์ 0963619278
Email olive.picha@gmail.com
แก้ไขข้อมูล