หน้าแรก

ระบบรายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง


     ระบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลทั้งประเทศ ในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลจะได้จากการซักประวัติจากผู้ป่วย และการติดตามเยี่ยม ทั้งในหน่วยงาน และที่บ้าน ระบบนี้เป็นการออกแบบให้มีการรายงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีการจัดเก็บเป็นข้อมูลรายบุคคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ต่อไป

ติดต่อสอบถาม
งานช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง (ศูนย์พึ่งได้)
กลุ่มงานเทคนิคบริการ สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร 0-2590-1635, 0-2590-1629
โทรสาร 0-2590-1634
 
ประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มงาน OSCC
ดาวน์โหลดคู่มือ/แนวทาง/มาตรฐาน
 
ประกาศ
แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ปีงบประมาณ 2557 [31/03/2557]
การตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง [10/03/2557]
!!!!14 มกราคม 2557 โปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดหมดอายุประจำปี กรุณาติดตั้งใหม่ !!!! [14/01/2557]
ขอความกรุณาให้เข้าไปใช้งานโปรแกรมอย่างน้อยทุก 2 เดือน เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิใช้งานฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ [17/10/2556]
ไฟล์วิเคราะห์ข้อมูล OSCC ศูนย์พึ่งได้ และคู่มือการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ข่าวประชาสัมพันธ์ [03/09/2556]
 
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นางสาววราภรณ์ อนุศาสนนันท์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แผนก สุขภาพจิตและให้คำปรึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 08462222060
Email eadpre7@gmail.com
แก้ไขข้อมูล