หน้าแรก

ระบบรายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง


     ระบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลทั้งประเทศ ในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลจะได้จากการซักประวัติจากผู้ป่วย และการติดตามเยี่ยม ทั้งในหน่วยงาน และที่บ้าน ระบบนี้เป็นการออกแบบให้มีการรายงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีการจัดเก็บเป็นข้อมูลรายบุคคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ต่อไป

ติดต่อสอบถาม
งานช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง (ศูนย์พึ่งได้)
กลุ่มงานเทคนิคบริการ สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร 0-2590-1635, 0-2590-1629
โทรสาร 0-2590-1634
 
ประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มงาน OSCC
ดาวน์โหลดคู่มือ/แนวทาง/มาตรฐาน
 
ประกาศ
หนังสือขอติดตามการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี งวดที่ 3 [13/08/2557]
หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม [19/06/2557]
คู่มือการใช้งานโปรแกรม OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม [03/06/2557]
คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง (OSCC ศูนย์พึ่งได้) [03/06/2557]
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมศูนย์พึ่งได้และ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2557 ณ สถาบันวิชาการ TOT [27/05/2557]
 
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล นางสาววราภรณ์ อนุศาสนนันท์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แผนก สุขภาพจิตและให้คำปรึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 08462222060
Email eadpre7@gmail.com
แก้ไขข้อมูล