กองบริหารการสาธารณสุข

ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ

1. โปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ (ทะเบียนครุภัณฑ์ , สิ่งก่อสร้าง)
2. โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบลงทุนภูมิภาค
3. โปรแกรมติดตามงบลงทุนส่วนภูมิภาค (เฉพาะการกำกับติดตามงบเงินกู้ปี งปม. 2563 และบริหารสัญญาผูกพันเดิม)
4. โปรแกรมดัชนีชี้วัดข้อมูลงานบริการสุขภาพรายบุคคล
5. โปรแกรมระบบรายงานเฉพาะกิจ
6. โปรแกรมระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (offline , online)
(ถึงกำหนดส่งข้อมูลรายงาน รายไตรมาส ที่ 3/2564 และรายงานแผนจัดซื้อประจำปี พ.ศ. 2564) ตั้งแต่ 1-31 มกราคม 64
7.โปรแกรมระบบรายงานและข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม 
8. โปรแกรมระบบรายงานการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
9. โปรแกรมระบบสังคมสงเคราะห์
10. โปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ
11. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Service Delivery)
12. โปรแกรมรายงานการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU-AMR)
13. โปรแกรมระบบติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
14. โปรแกรมระบบเชื่อมโยงข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านสุขภาพ 
15. โปรแกรมฐานข้อมูลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
16. โปรแกรมจัดสรรโควตาฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
17. โปรแกรมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
18. โปรแกรมระบบรายงานการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพ
19. ระบบรายงานข้อมูลพื้นฐานสถานบริการสุขภาพ
20. โปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน
21. โปรแกรมระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าว
22. โปรแกรมระบบ Core System
23. โปรแกรมระบบรายงานข้อมูล Smart Hospital