กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • ดาวน์โหลด
  • ข่าวสารภายใน
  • ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ข่าวใหม่ๆ ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ค่ะ
คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 21 ก.พ. 60 View: 1371 คน
เล่มแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ pdf file วันที่ 16 ธ.ค. 59 View: 460 คน
แจ้งเลื่อนวันประชุมเชิงปฏิบัติการครู ก. เรื่องการใช้โปรแกรมระบบรายงานการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ รุ่นที่ 3-4 วันที่ 29 พ.ย. 59 View: 401 คน
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการครู ก. เรื่องการใช้โปรแกรมระบบรายงานการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ รุ่นที่ 3-4 วันที่ 29 พ.ย. 59 View: 340 คน
ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1/2560 วันที่ 29 พ.ย. 59 View: 381 คน
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการครู ก. เรื่องการใช้โรแกรมระบบรายงานการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ รุ่นที่ 1-2 วันที่ 23 พ.ย. 59 View: 351 คน
เล่มแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ วันที่ 23 พ.ย. 59 View: 442 คน
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ.... ครั้งที่ 4 (เขตสุขภาพที่ 7-10) วันที่ 23 พ.ย. 59 View: 294 คน
ชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ.... ครั้งที่ 3 (เขตสุขภาพที่ 1-3) วันที่ 23 พ.ย. 59 View: 297 คน
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ.... ครั้งที่ 2 (เขตสุขภาพที่ 11-12) วันที่ 23 พ.ย. 59 View: 281 คน
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ.... ครั้งที่ 1 (เขตสุขภาพที่ 4-6) วันที่ 11 พ.ย. 59 View: 430 คน
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 (รอบ 12 เดือน) วันที่ 12 ต.ค. 59 View: 1112 คน
หนังสือสั่งการฯ การจ้างงานคนพิการ วันที่ 14 ก.ย. 59 View: 490 คน
แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ วันที่ 14 ก.ย. 59 View: 548 คน
หนังสือสั่งการแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคตาม พรฎ.พระราชทานอภัยโทษ 2559 วันที่ 12 ก.ย. 59 View: 490 คน
แบบสำรวจข้อมูลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 ก.ย. 59 View: 433 คน
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ ในวันที่ 3-4 ส.ค.59 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น วันที่ 5 ก.ย. 59 View: 665 คน
แจ้งเปิดใช้งานโปรแกรมระบบรายงานผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (ศูนย์พึ่งได้) วันที่ 4 ก.ค. 59 View: 737 คน
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล OSCC ปีงบประมาณ 2559 (ชุดที่ 2) วันที่ 30 พ.ค. 59 View: 1075 คน
แนวทาง-รายงานผลเมืองบริการสุขภาพ ปี 2559 วันที่ 30 พ.ค. 59 View: 587 คน
ราคากลาง
  รายการ ราคากลาง ไฟล์แนบ วันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงห้องประชุมอุทัยสุดสุข 3,503,400.00 Download 20 ก.พ. 60
จ้างเหมาบริการงานวิชาการ จำนวน 1 ราย 120,000.00 Download 26 ม.ค. 60
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีพัฒนาการจัดทำแผนกลุ่มวัย 181,044.00 Download 20 ม.ค. 60
จ้างพิมพ์คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 138,672.00 Download 20 ม.ค. 60
จ้างปรับปรุงห้องประชุมอุทัยสุดสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3,502,200.00 Download 13 ม.ค. 60
สอบราคา
  รายการ วันรับซอง วันยื่นซอง
ไม่มีข้อมูล
ประกาศผลการสอบราคา
  รายการ ผลการดำเนินการ ราคา ไฟล์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด 1,419,676
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 อินเตอร์ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 0.33
สอบราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด 181900
ประกาศร่าง TOR
ไม่มีข้อมูล
ข่าว E-Auction
  รายการ วันรับซอง วันยื่นซอง
ไม่มีข้อมูล
ประกาศผล E-Auction
  รายการ ผลการดำเนินการ วันที่ประกาศ ไฟล์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด 25 ธ.ค. 57
ดาวน์โหลด เอกสาร
คุ่มือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไวรัสอีโบลา 4 เม.ย. 59 Download แล้ว 543 ครั้ง
คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-เมียนมา-กัมพูชา สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว 22 ส.ค. 59 Download แล้ว 1899 ครั้ง
เอกสารลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 23 ส.ค. 59 Download แล้ว 486 ครั้ง
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์พึ่งได้ ปี 2547-2550 21 พ.ย. 57 Download แล้ว 970 ครั้ง
คู่มือ 4 ภาษา 23 ม.ค. 58 Download แล้ว 75080 ครั้ง
ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) ปี 2558 30 มี.ค. 58 Download แล้ว 3327 ครั้ง
คู่มือคำศัพท์การประชุมต่างประเทศ 5 มิ.ย. 58 Download แล้ว 1119 ครั้ง
เอกสารเพิ่มเติมการเตรียมการเพื่อรองรับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 15 มี.ค. 59 Download แล้ว 679 ครั้ง
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการศูนย์พึ่งได้ ครั้งที่ 1 "หนึ่งทศวรรษ ศูนย์พึ่งได้ สังคมต้องตระหนัก เพื่อผู้ถูกกระทำรุนแรง" 21 พ.ย. 57 Download แล้ว 908 ครั้ง
เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 21 พ.ย. 57 Download แล้ว 731 ครั้ง
ข่าวสารภายในหน่วยงาน กิจกรรม และการนัดหมายต่างๆ
ไม่มีข้อมูล
ข่าวกิจกรรมภายในหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล

 
สำนักบริหารการสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร : 02-5901799 , 02-5901639 , 02-5901741 , 02-590146 , 02-590147 , 02-5902457 Fax : 02-5901740 E-mail : singhatat@gmail.com
Copyright © 2017 phdb.moph.go.th All rights reserved.