กองบริหารการสาธารณสุข

กบรส. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการดำเนินงาน
คลิปวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คลิปวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
วิดีทัศน์  การพัฒนา
วิดีทัศน์ การพัฒนา "กบรส.เป็นหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
วัฒนธรรมองค์กร กองบริหารการสาธารณสุข
วัฒนธรรมองค์กร กองบริหารการสาธารณสุข
พระราชปณิธาน
พระราชปณิธาน "ธรรมิกราชินี"
สืบสานพระราชปณิธาน
สืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี"
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
VDO เสริมสร้างจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
VDO เสริมสร้างจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ข่าวภายในกบรส. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
รายงานการประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์ ของบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
รายงานการประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์ ของบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 2)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 2)
รายงานผลการจัดกิจกรรม (ที่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ)
รายงานผลการจัดกิจกรรม (ที่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเกียรติคุณ “Good Guy 2021”
ประกาศเกียรติคุณ “Good Guy 2021”
กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจ “ตะกร้าน้อยปันสุข ปี 2”
กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจ “ตะกร้าน้อยปันสุข ปี 2”
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
รางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดี กบรส. ปี 2"
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจ  ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คู่มือป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิธีประกาศเจตนารมณ์กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พิธีประกาศเจตนารมณ์กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการสำรวจการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ของบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการสำรวจการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ของบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  “กองบริหารการสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กองบริหารการสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งกองบริหารการสาธารณสุข ที่ 51/2563 เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งกองบริหารการสาธารณสุข ที่ 51/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เอกสารความรู้จากการดำเนินการ โครงการหน่วยงานคุณธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารความรู้จากการดำเนินการ โครงการหน่วยงานคุณธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
กองบริหารการสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
กองบริหารการสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
ประกาศเกียรติคุณ
ประกาศเกียรติคุณ "Good Guy 2020"
รางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดี กบรส." ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563