อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560

สำนักบริหารการสาธารณสุขได้แจ้งเวียน และส่งหนังสือ อัตราค่าบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ให้กับหน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๒๘.๑๒/ว๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เมนูดาวน์โหลด หัวข้อมาตรฐาน/แนวทาง หรือกด Link ดังนี้

อัตราค่าบริการฯ (1) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=356

อัตราค่าบริการฯ (2) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=357

อัตราค่าบริการฯ (3) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=358เอกสารแนบ1 :
จากหน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพบริการ     วันที่ประกาศข่าว : 23 มิถุนายน 2560  views : 33767