เว็บไซต์สำหรับประชาชน


ติดต่อเรา       อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560

สำนักบริหารการสาธารณสุขได้แจ้งเวียน และส่งหนังสือ อัตราค่าบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ให้กับหน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๒๘.๑๒/ว๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เมนูดาวน์โหลด หัวข้อมาตรฐาน/แนวทาง หรือกด Link ดังนี้

อัตราค่าบริการฯ (1) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=356

อัตราค่าบริการฯ (2) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=357

อัตราค่าบริการฯ (3) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=358เอกสารแนบ1 :
จากหน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพบริการ     วันที่ประกาศข่าว : 23 มิถุนายน 2560  views : 42450     


 
 

กองบริหารการสาธารณสุข อาคาร 3,5,7 ชั้น 6 และอาคาร 3 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1542 ; 0 2590 1755 ; 0 2590 1761 Fax : 0 2590 1760E-mail : phdb@moph.mail.go.th
Copyright © กองบริหารการสาธารณสุข 2019 All rights reserved.