Page 2 - แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน
P. 2

ที่ปรึกษา       : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

                    : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร)

                    : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์)

                    : อธิบดีกรมการแพทย์ (นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์)

                    : อธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์)

                    : ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข (นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ)         กองบรรณาธิการ     : นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ     รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข
                    : นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข        รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข

                    : เภสัชหญิงวรนัดดา ศรีสุพรรณ   เภสัชกรช านาญการพิเศษ

                    : เภสัชกรหญิงไพร า บุญญะฤทธิ์   เภสัชกรช านาญการ

                    : เภสัชกรหญิงรุจิพัชร์ ยิ่งกิจวิวัฒน์      เภสัชกรช านาญการ

                    : นางสมสินี เกษมศิลป์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

                    : นางจุติมาพร สาขากูล       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ : นางณัฎฐิณา รังสินธุ์      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

                    : นายทิวากร หลาบนอก        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
                    : นางสาวธันย์สิตา โกกิฬากุลเศรษฐ์      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


         จัดพิมพ์และเผยแพร่   : กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข         ปีที่พิมพ์      พฤษภาคม 2564


         ISBN         978-616-11-4611-5
   1   2   3   4   5   6   7