Page 3 - แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน
P. 3

ค ำน ำ               สถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มแพร่เข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือน

         มกราคม พ.ศ. 2563 และได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

         เพื่อควบคุมและประเมินสถานการณ์ แต่ยังคงมีการระบาดในกรุงเทพและกระจายไปในจังหวัดต่าง ๆ


         ทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดอยู่เป็นระยะเวลานาน ด้วยยุทธศาสตร์

         ที่ประเทศไทยมีความพยายามในการควบคุมการระบาดให้ดีที่สุด โดยการจัดบริการวัคซีน

         ให้มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีนจ น ถึงระดับที่ท าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

         (Herd immunity) และสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในกลุ่มบุคคล

         ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

         มีเป้าประสงค์ส าคัญในการให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยเข้าถึงวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

         เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

               กองบริหารการสาธารณสุข ได้จัดท าแนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน

         เพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการระบบการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกรณีผู้เข้ารับวัคซีนมีจ านวนมาก


         ก่อให้เกิดความแออัดในสถานบริการ รูปแบบของ “โรงพยาบาลสนามเพื่อการฉีดวัคซีนโควิด 19”

         ซึ่งเป็นการจัดระบบการให้บริการนอกโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

         รวมถึงการติดตาม ดูแลผู้รับวัคซีนที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับวัคซีนโควิด 19

         คณะผู้จัดท าได้ยึดแนวปฏิบัติหลักการด าเนินงานของสถาบันบ าราศนราดูร และถอดบทเรียนจังหวัด

         น าร่องที่มีการด าเนินการดังกล่าว ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดชลบุรี มาประยุกต์

         ในการจัดท าเนื้อหาการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าชี้แนะ

         รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติในสถานบริการทุกระดับ มา ณ โอกาสนี้


               หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถน า “แนวทางการจัดบริการ

         โรงพยาบาลสนามวัคซีน” ฉบับนี้ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่ให้เกิด

         ประโยชน์ ต่อประชาชนและหน่วยงาน ต่อไป                                          คณะผู้จัดท า                                      แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน ก
   1   2   3   4   5   6   7   8