Page 6 - แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน
P. 6

ค ำนิยม               การระบาดของโควิด 19 ระลอกแรก รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อน าไปใช้ในการ

         จัดซื้อยาที่จ าเป็น และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ระยะต่อมาส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

         สังคมแห่งชาติได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขจัดท าแผนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้

         พ.ร.ก.เงินกู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลส าหรับการรักษา การป้องกันโรค รวมถึงการจัดหา

         วัคซีน ยาเวชภัณฑ์ ส าหรับหน่วยงานภายในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการจัดสรร


         งบประมาณ จาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ โควิด 19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อด าเนินการ 5 แผนงาน

         ได้แก่ ค่าเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเสี่ยงภัย ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข จัดหายา วัคซีน ห้องปฏิบัติการ

         โดยกรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ, การบ าบัดรักษา ป้องกัน ควบคุมโรคและการวิจัย โดย

         ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, เตรียมสถานพยาบาลในการรักษาและกักตัวผู้มีความเสี่ยงติด

         เชื้อ และรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาด

               การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเกิดโรครุนแรง รวมถึงลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต

         ของประชาชน คือ การจัดหาวัคซีนให้เพียงพอ การเข้าถึงบริการที่สะดวก เป็นการสนับสนุน


         ให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสนามวัคซีน

         จึงเป็นช่องทางส าคัญที่จะให้ผู้รับบริการจ านวนมาก จ าเป็นเร่งด่วนและรวดเร็วให้ทันสถานการณ์

         การระบาดของโรค

               กระผมขอชื่นชม ความตั้งใจของคณะผู้จัดท าแนวทางฉบับนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศ

         ให้หน่วยบริการน าไปเป็นแบบอย่าง และพัฒนาการจัดบริการตามขั้นตอนที่ก าหนด รวมถึงการติดตาม


         อาการไม่พึงประสงค์ของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม


                                  (นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์)


                                   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                      แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน ง
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11