Page 4 - แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน
P. 4

ค ำนิยม               การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกแรกพบว่าประชาชนได้ปฏิบัติตาม

         D-M-H-T การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และวัดอุณหภูมิ

         ตามค าแนะน าเพื่อการปกป้องตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่

         ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือว่าเป็นระดับที่ควบคุมได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้กระทรวง

         สาธารณสุขได้จัดซื้อและเตรียมความพร้อมการกระจายวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศ และใช้กรอบ


         แนวคิด “สามเหลี่ยมเขยื้อนวัคซีน”รองรับการเปิดประเทศ โดยก าหนดให้

               เหลี่ยมที่ 1 พื้นที่ การก าหนดเป้าหมายของพื้นที่ที่ต้องฉีดให้ได้ร้อยละ 50-60 เพื่อให้เกิด

         ภูมิคุ้มกัน

               เหลี่ยมที่ 2 สถำนที่ ระบบการดูแลการฉีดวัคซีน ปัจจุบันฉีดในโรงพยาบาล

               เหลี่ยมที่ 3 ข้อมูล ระบบการลงทะเบียนและการติดตามอาการข้างเคียงหลังการได้รับ


         วัคซีนรวมถึงการนัดหมายเข็มที่ 2

               โรงพยาบาลสนามวัคซีน เป็นการบริหารจัดการระบบการฉีดวัคซีนโควิด 19 นอก

         โรงพยาบาลให้เกิดความครอบคลุมแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อควบคุมโรคและรองรับทางเศรษฐกิจ เป็นไป

         ตามรัฐบาลในการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย

               ขอชื่นชมความตั้งใจของคณะผู้จัดท าแนวทางโรงพยาบาลสนามวัคซีนเล่มนี้จนส าเร็จ

         และเป็นประโยชน์ต่อไป


                                   (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

                                      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                      แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน ข
   1   2   3   4   5   6   7   8   9