Page 7 - แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน
P. 7

ค านิยม


               สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 กรมการแพทย์ มีบทบาทหลักในการจัดท า

         แนวทางการให้บริการทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์

         ตั้งแต่เริ่มการระบาดเกิดขึ้นในประเทศ โดยมีการจัดท าแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา

         และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับแพทย์


         และบุคลากรสาธารณสุข และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามส าหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับ

         การระบาดเมื่อจ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรวดเร็วเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการรับดูแลรักษา

         รวมถึงการปรับรูปแบบการให้บริการตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่โดยน าระบบ Telemedicine มาใช้เป็น

         เครื่องมือเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็น

         เรื่องที่ท้าทายส าหรับหน่วยบริการในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องอาศัย


         องคาพยพที่ส าคัญของพื้นที่ในการจัดการเพื่อลดอัตราป่วยและลดอัตราตายของผู้ติดเชื้อ

               ส าหรับ “แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน” ก็เช่นเดียวกัน กรมการแพทย์


         ได้เล็งเห็นว่ามีความส าคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับวัคซีนอย่างครอบคลุมและ

         รวดเร็ว ท าให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน ช่วยลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

         ลงได้ และกรมการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ

         ต่อไป

                                     (นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์)

                                        อธิบดีกรมการแพทย์
                                      แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน จ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12