Page 10 - แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน
P. 10

สำรบัญ                   หน้า


          บทที่ 4 แนวทำงกำรด ำเนินกำรกรณีผู้รับวัคซีนเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์หลังจำกได้รับวัคซีนโควิด 19

              : แนวทางปฏิบัติส าหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนโควิด 19 กรณีปฏิกิริยาที่  40

               สัมพันธ์กับความเครียดจากการฉีดวัคซีน (ISRR) กลุ่มอาการคล้ายภาวะหลอดเลือดสมอง
              : แนวทางการขอระงับวัคซีนชั่วคราว กรณีที่มีความจ าเป็นเนื่องจากพบเหตุการณ์ไม่พึง  43

               ประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19

              : การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผลกระทบภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19     44

              : แนวทางการฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นๆ                        47

          เอกสารอ้างอิง                                      48

          ภาคผนวก                                         50
                                      แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน ซ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15