Page 8 - แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน
P. 8

ค ำนิยม


               นโยบายวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของรัฐบาลมีการก าหนดที่ชัดเจนว่าบุคคลใด

         ที่อยู่ในประเทศไทยหากสมัครใจและมีข้อบ่งชี้ ไม่มีข้อห้ามใด ๆ จะได้รับการฉีดทั้งหมดและจากการ

         เล็งเห็นถึงความส าคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาด จึงได้เน้นย้ าหลักคิด “Nobody is safe

         until everyone is safe.” คือ “ทุกคนจะปลอดภัย เราต้องท าให้ทุกคนในแผ่นดินไทยปลอดภัย”

         พร้อมมีข้อสั่งการให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

         ด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้ครบทั้ง 100%

               การน าวัคซีนมาใช้ เราหวัง ลดการติดเชื้อ ไม่ให้ป่วยหนัก ไม่ให้แพร่เชื้อในครอบครัว

         สังคม และสามารถสู้กับเชื้อกลายพันธุ์ได้ จึงเร่งจัดหาจากหลายบริษัท โดยวัคซีนที่น าเข้ามาใช้

         ในประเทศไทยต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

         และผ่านกระบวนการขั้นตอนในการตรวจเชิงคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

         จากนั้นจะเร่งกระจายวัคซีนไปฉีดให้กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความครอบคลุม

         ประชากรภายในประเทศอย่างน้อย 50 ล้านคน จึงเป็นมาตรการส าคัญ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาด

         ลดการป่วย และลดการเสียชีวิตของประชากร และเห็นว่าประโยชน์ในการฉีดวัคซีนมีมากกว่าไม่ฉีด

         จึงขอความร่วมมือทุกท่าน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในการเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกัน

         โรคโควิด 19







                                  (นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์)

                                      อธิบดีกรมควบคุมโรค












                                      แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน ฉ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13