Page 9 - แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน
P. 9

สำรบัญ


                                                     หน้า

          ค าน า                                         ก
          ค านิยม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)              ข

          ค านิยม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร)             ค
          ค านิยม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์)               ง

          ค านิยม อธิบดีกรมการแพทย์ (นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์)                 จ

          ค านิยม อธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์)                ฉ
          บทที่ 1 นโยบำยด้ำนวัคซีน                                1

              : นโยบายวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19                        1

          บทที่ 2 แผนกำรจัดหำ และแผนกำรกระจำยวัคซีน                       4
              : ความส าเร็จของการจัดหาวัคซีนของประเทศไทย                   4

              : แผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย พ.ศ. 2564          5

              : แผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย                6
              : แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในระยะเริ่มต้น             7

              : แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้ครอบคลุมประชากรร้อยละ 70       10
          บทที่ 3 กำรจัดบริกำรฉีดวัคซีน                             12

              : แนวทางการบริหารจัดการ                            12

              : แนวทางการจัดการระบบเพื่อการฉีดวัคซีนโควิด 19                 13
              : การจัดระบบโรงพยาบาลสนามเพื่อการฉีดวัคซีนโควิด 19               14

              : ขั้นตอนการฉีดวัคซีน กรณีตัวอย่างให้บริการฉีดวัคซีนประมาณวันละ 1,000 คน:แห่ง  18
              : การจัดการห่วงโซ่ความเย็น                           28

              : แนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการวัคซีน                       28

          บทที่ 4 แนวทำงกำรด ำเนินกำรกรณีผู้รับวัคซีนเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์หลังจำกได้รับวัคซีนโควิด 19 29
              : เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีน                  29

              : การเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19     30

                                      แนวทางการจัดบริการโรงพยาบาลสนามวัคซีน ช
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14