กองบริหารการสาธารณสุข

ที่อยู่

กองบริหารการสาธารณสุข อาคาร 3,5,7 ชั้น 6 และอาคาร 3 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทรศัพท์

Tel : 0 2590 1757 ; 0 2590 1755 ; 0 2590 1761
Fax : 0 2590 1760

Email

Email : phdb@moph.mail.go.th
Website : https://phdb.moph.go.th

Social