กองบริหารการสาธารณสุข

ที่อยู่

กองบริหารการสาธารณสุข อาคาร 3,5,7 ชั้น 6 และอาคาร 3 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทรศัพท์

Tel : 0 2590 1755 (หน้าห้องผู้อำนวยการ)
0 2590 2881 (กลุ่มภารกิจอำนวยการ)
0 2590 1757 (งานประชาสัมพันธ์/กลุ่มงานยุทธศาสตร์)
0 2590 1542 (กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
Fax : 0 2590 1760

Email

Email : phdb@moph.mail.go.th
Website : https://phdb.moph.go.th

Social