กองบริหารการสาธารณสุข

รายงานสำหรับผู้บริหาร

รายงานหมวดบริหารจัดการ

รายงานสรุปภาพรวมของงบประมาณงบลงทุนแยกตามความล่าช้า - ติดตามงบลงทุนส่วนภูมิภาค

กราฟเส้นข้อมูลการได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญา - ติดตามงบลงทุนส่วนภูมิภาค

รายงานรายการคำของบลงทุน - คำของบลงทุนส่วนภูมิภาค

บริหารเวชภัณฑ์ : รายงานการบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาส

เภสัชกรรม : รายงานสรุปการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล

ทะเบียนครุภัณฑ์ - ทรัพยากรสุขภาพ

ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง - ทรัพยากรสุขภาพ

รายงานการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่าย

 

รายงานหมวดบริการ

โปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน : รายงานข้อมูล CMI ภาพรวม - ข้อมูลปีงบประมาณ 2555-2560
โปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน : รายงานข้อมูล CMI ภาพรวม - ข้อมูลปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป
ดัชนีชี้วัดข้อมูลงานบริการสุขภาพรายบุคคล
สังคมสงเคราะห์ : รายงานการบริการทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
ชันสูตรพลิกศพ : รายงานข้อมูลการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา