กองบริหารการสาธารณสุข

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

" องค์กรนวัตกรรมสมรรถนะสูงเพื่อระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพทันสมัยและเป็นสากล 

เป้าประสงค์หลัก

  1. หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
  2. ประชาชนตระหนักรู้ในการจัดการสุขภาพของตน
  3. Medical hub (โรงพยาบาลภาครัฐ)

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.2560 ลว.8 มิถุนายน 2560

  1. จัดทำและเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการเฉพาะ และระบบสนับสนุนบริการ
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการเฉพาะและระบบสนับสนุนบริการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  3. จัดทำและเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรฐานของระบบบริหารจัดการทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
  4. ส่งเสริม พัฒนารูปแบบ และกลไกเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
  5.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดระบบบริการสุขภาพกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริการหรือหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยมกองบริหารการสาธารณสุข

MOPH   “ทำงานเป็นทีม ร่วมคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นบริการด้วยใจ”  

     M = Mastery : นายตนเอง     

     O = Originality : สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ     

     P = People Center Approach : ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง     

     H = Humility : อ่อนน้อมถ่อมตน