กองบริหารการสาธารณสุข

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จัดทำเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Privacy Policy of Ministry of public health

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 

enlightened การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (CreditCard Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4. กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PrivacyPolicy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถรับรอง ข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

enlightened การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น

2. กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


enlightened สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทราบในหน้าเว็บ www.moph.go.th

 

enlightened การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

enlightened การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ http://www.moph.go.th สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

 

enlightened การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

enlightened การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 e-mail : webmaster@health.moph.go.th