กองบริหารการสาธารณสุข

วีดิโอกองบริหารการสาธารณสุข

วิดีทัศน์ประชุมวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานยาเสพติดเเละสารเสพติด 2020

วิดีทัศน์ประชุมวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพบริการ 2020

วิดีทัศน์ประชุมวิชาการ กลุ่มงานเทคโนโลยีเเละสารสนเทศ 2020

วิดีทัศน์ประชุมวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพเเรงงานฯ 2020

วิดีทัศน์ประชุมวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาเขตสุขภาพ 2020

วิดีทัศน์ประชุมวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ 2020

วิดีทัศน์ประชุมวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ 2020

วิดีทัศน์ประชุมวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2020

วิดีทัศน์ประชุมวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค 2020

วิดีทัศน์ประชุมวิชาการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 2020

วิดีทัศน์ประชุมวิชาการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ 2020

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกลุ่มวัยกระทรวงสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการกลุ่มวัยของกระทรวงสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการดูเเลสุขภาพด้วยตนเอง ของบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่1

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุของค์กรน่าอยู่น่าทำงานพร้อมเปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานในสังกัดสป.เยี่ยมดูงาน 5 ส. กบรส.

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการดูเเลสุขภาพด้วยตนเอง ของบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่1