กองบริหารการสาธารณสุข

โครงสร้างหน่วยงาน


นายกรกฤช  ลิ้มสมมุติ

 นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ
ตำแหน่ง : อำนวยการ ระดับสูง
เบอร์โทร : 095 551 6996
email : owbnaja@gmail.com


นายพรเพชร  ปัญจปิยะกุล

 นายพรเพชร ปัญจปิยะกุล
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารการสาธารณสุข
เบอร์โทร : 0 2590 1755
email : pornpet@gmail.com

นายนิรันดร์  คชรัตน์

 นายนิรันดร์ คชรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและการลงทุน
เบอร์โทร : 0 2590 1755
email :


นายชวนนท์  อิ่มอาบ

 นายชวนนท์ อิ่มอาบ
ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 081 866 1419
email :

นายทวีชัย  วิษณุโยธิน

 นายทวีชัย วิษณุโยธิน
ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 081 967 4148
email :

นายสิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์

 นายสิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081-3380769
email : sittiluckw@gmail.com

นายพงษ์ศักดิ์ นิติการุญ

 นายพงษ์ศักดิ์ นิติการุญ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
email :

นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข

 นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ียวชาญ
เบอร์โทร : 089 8296254
email : kavalinc@gmail.com

นางณปภัช นฤคนธ์

 นางณปภัช นฤคนธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0 2590 1762
email : napapat111@hotmail.com

นางมยุรี  เอี่ยมเจริญ

 นางมยุรี เอี่ยมเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 089-8216558
email : takraw52@gmail.com

นางสาววรนัดดา ศรีสุพรรณ

 นางสาววรนัดดา ศรีสุพรรณ
ตำแหน่ง : เภสัชกรเชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 02 5901628
email : naddavo@gmail.com


นางเกวลิน   ชื่นเจริญสุข

 นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ียวชาญ
เบอร์โทร : 089 8296254
email : kavalinc@gmail.com


นายจารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ

 นายจารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 02 5901641
email : jaru@health.moph.go.th


นางสุนี  ชวชลาศัย

 นางสุนี ชวชลาศัย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 02 590 2066
email : suneem2009@hotmail.com


นางอรสา เข็มปัญญา

 นางอรสา เข็มปัญญา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 025901686
email : aoy2510@gmail.com


นางยุภา คงกลิ่นสุคนธ์

 นางยุภา คงกลิ่นสุคนธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 02-5901747
email :


นางวิราณี นาคสุข

 นางวิราณี นาคสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 084-5398474
email : wiranee8711@gmail.com


นางอัจฉรา วิไลสกุลยง

 นางอัจฉรา วิไลสกุลยง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร : 025901762
email : acharawi@gmail.com


นางณัฏฐิณา  รังสินธุ์

 นางณัฏฐิณา รังสินธุ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร : 025901799
email : antidrugsnew2561@gmail.com


นางดารณี นนท์สวัสดิ์ศรี

 นางดารณี นนท์สวัสดิ์ศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร : 0 2590 1770
email : daraneepui2@gmail.com


นางกัญจน์ณัฏฐ์ สังข์นาค

 นางกัญจน์ณัฏฐ์ สังข์นาค
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)
เบอร์โทร : 02-590-1766
email : sangnak2503@gmail.com