กองบริหารการสาธารณสุข

โครงสร้างหน่วยงาน


นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ

 นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ

ตำแหน่ง : อำนวยการ ระดับสูง
เบอร์โทร : 095 551 6996
E-MAIL : owbnaja@gmail.com


นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง

 นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 089 844 4198
E-MAIL :

นายสิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์

 นายสิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081-3380769
E-MAIL : sittiluckw@gmail.com

นางรุจิรา เข็มเพชร

 นางรุจิรา เข็มเพชร

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 091 738 8773
E-MAIL :

นายทวีชัย วิษณุโยธิน

 นายทวีชัย วิษณุโยธิน

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 081 967 4148
E-MAIL :

นายรักษ์พงศ์ เวียงเจริญ

 นายรักษ์พงศ์ เวียงเจริญ

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 081 836 6351
E-MAIL : drrakpong@gmail.com

นายชวนนท์ อิ่มอาบ

 นายชวนนท์ อิ่มอาบ

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081 866 1419
E-MAIL :

นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ

 นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 086 141 4769
E-MAIL :

นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข

 นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ียวชาญ
เบอร์โทร : 089 8296254
E-MAIL : kavalinc@gmail.com

นางณปภัช นฤคนธ์

 นางณปภัช นฤคนธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0 2590 1762
E-MAIL : napapat111@hotmail.com

นางมยุรี เอี่ยมเจริญ

 นางมยุรี เอี่ยมเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 089-8216558
E-MAIL : takraw52@gmail.com

นางสาวพัชรา เสถียรพักตร์

 นางสาวพัชรา เสถียรพักตร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 02-5901639 , 0823240991
E-MAIL : skalyaneester@gmail.com


นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข

 นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ียวชาญ
เบอร์โทร : 089 8296254
E-MAIL : kavalinc@gmail.com


นางณปภัช นฤคนธ์

 นางณปภัช นฤคนธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0 2590 1762
E-MAIL : napapat111@hotmail.com


นางมยุรี เอี่ยมเจริญ

 นางมยุรี เอี่ยมเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0 2590 1770
E-MAIL : takraw52@gmail.com


นางสาวพัชรา เสถียรพักตร์

 นางสาวพัชรา เสถียรพักตร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 082-324-0991
E-MAIL : kalyaneester@gmail.com


นางลินลา ตุ๊เอี้ยง

 นางลินลา ตุ๊เอี้ยง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร : 02-5901686
E-MAIL : nareantorn201@gmail.com


นางสาววรนัดดา ศรีสุพรรณ

 นางสาววรนัดดา ศรีสุพรรณ

ตำแหน่ง : เภสัชกรเชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 02 5901628
E-MAIL : naddavo@gmail.com


นางสุนี ชวชลาศัย

 นางสุนี ชวชลาศัย

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 02 590 2066
E-MAIL : suneem2009@hotmail.com


นางอรสา เข็มปัญญา

 นางอรสา เข็มปัญญา

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 025901543
E-MAIL : aoy2510@gmail.com


นางวิราณี นาคสุข

 นางวิราณี นาคสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 02-5901747
E-MAIL : wiranee8711@gmail.com


นางอัจฉรา วิไลสกุลยง

 นางอัจฉรา วิไลสกุลยง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร : 025901799
E-MAIL : acharawi@gmail.com


นางกัญจน์ณัฏฐ์ สังข์นาค

 นางกัญจน์ณัฏฐ์ สังข์นาค

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ (เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)
เบอร์โทร : 02-590-1766
E-MAIL : sangnak2503@gmail.com