กองบริหารการสาธารณสุข

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          กองบริหารการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ก วันที่ 28 ธันวาคม 2552

          กองบริหารการสาธารณสุข เกิดขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2552 แต่มีรากฐานมายากนานจากพัฒนาการของหน่วยงานกองโรงพยาบาลภูมิภาค (กอง รพ.) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานในการสนับสนุนด้านบริหาร ด้านบริการและด้านวิชาการให้กับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานกองสาธารณสุขภูมิภาค (กอง ภ.) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานอำนวยการและสนับสนุนทรัพยากรให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคและขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ สำนักสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชุน โรงพยาบาลสาขา สถานีอนามัย และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเข้าสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ทั้งกองโรงพยาบาลภูมิภาคและกองสาธารณสุขภูมิภาคในอดีตเป็นแกนสำคัญในการพัฒนาระบบและสร้างความเข้มแข็งให้กับงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

          ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2544 มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการภายใน โดยรวมกองสาธารณสุขภูมิภาค และกองโรงพยาบาลภูมิภาคเข้าด้วยกัน ละเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ (สคส.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระยะหนึ่ง โดยให้มีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการและวิชาการ ตลอดทั้งการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคและร่วมมือกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบบริหารและบริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยคาดหวังจะให้มีการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการสนับสนุนงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคทั้งระบบ

          ปี พ.ศ.2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2545 กำหนดให้มีการจัดกลุ่มภารกิจ (Cluster) ออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาวิชาการการแพทย์และสาธารณสุข และกลุ่มภารกิจด้านบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดอยู่ในกลุ่มภารกิจด้านบริการสุขภาพ เป็นกรมซึ่งเกิดจากการรวมภารกิจที่เกี่ยวกับการส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งเป็นงานลักษณะปฏิบัติการ และงานสนับสนุนบริการที่สำนักงานปลัดกระทรวงรับผิดชอบอยู่เดิมรวม 7 กอง คือ สำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ (กองโรงพยาบาลภูมิภาคและกองสาธารณสุขภูมิภาค) กองการประกอบโรคศิลปะ กองสุขศึกษา สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน กองช่างบำรุง และกองแบบแผน มารวมเป็นกรมใหม่ คือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสามารถดำเนินภารกิจหลักด้านอำนายการและนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ โดยสำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ (กองโรงพยาบาลภูมิภาค และกองสาธารณสุขภูมิภาค) เดิมได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (สรส.)

          ปี พ.ศ.2552 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับปรุงอำนายการหน้าที่การแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหม่อีกรอบ โดยโอนสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกลับมาอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพัฒนาสู่การเป็นกองบริการสาธารณสุข และได้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจและสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน แม้กองบริหารการสาธารณสุขจะมีอายุย่างเข้าปีที่ 8 แต่ประสบการณ์ของบุคลากรของกองบริหารการสาธารณสุขที่สั่งสมมาร่วม 40 ปี พร้อมที่จะช่วยกันผลัดดันงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ก้าวไกลตามนโยบาลและความคาดหวังในการก่อตั้งกองบริหารการสาธารณสุขในครั้งนี้

          ปี พ.ศ.2560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการแบ่งราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 64 ก วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ข้อ 13 กองบริหารการสาธารณสุข