กองบริหารการสาธารณสุข

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

แจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย ทราบเพื่อถือปฏิบัติ

รายละเอียดตามหนังสือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ที่ สธ 0228.02.1/646 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่แนบ
วันที่ประกาศข่าว : 15 ต.ค. 2558      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 1023 View