กองบริหารการสาธารณสุข

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558


ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว345 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

ลำดับ

ข้อสั่งการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ด้านเศรษฐกิจ

 

1

เร่งรัดการจัดตั้งเมืองยางพารา (Rubber City) ในพื้นที่เศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมภายในปี 2558

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงอุตสาหกรรม

2

ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเกี่ยวกับรถประจำทางขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

กระทรวงคมนาคม/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/กระทรวงพลังงาน/กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย

 

ด้านสังคม

 

4

ดูแลและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่ผู้พิการให้ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิต

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ด้านการต่างประเทศ

 

5

ให้ทุกส่วนราชการที่จะมีการประชุมเจรจาหรือจัดทำความตกลงระหว่างประเทศมีหลักการตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การลดความหวาดระแวง และการได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน

ทุกส่วนราชการ

6

การกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะต่อไป ให้คำนึงถึงกลุ่มประเทศเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

ทุกส่วนราชการ

 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินอื่นๆ

 

7

เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการนำ 37 วาระการปฏิรูป 6 วาระการพัฒนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไปจัดทำแผนปฏิบัติการ

ทุกส่วนราชการ

8

พิจารณาศึกษาการดำเนินการหรือวิธิปฏิบัติเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Irregular Migration)

กระทรวงกลาโหม/กระทรวงการต่างประเทศ

9

รักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและสงบสุข มิให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายหรือมีอาวุธไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต รวมทั้งการปราบปรามผู้มีอิทธิพล

กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงกลาโหม/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

10

พิจารณาแนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยเพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/กระทรวงมหาดไทย

11

เร่งรัดการปรับปรุงและขยายพื้นที่สวนเบญจกิติและศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 รวมทั้งเร่งรัดพิจารณากำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณมักกะสันให้มีความชัดเจน

กระทรวงการคลัง

โดยให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก เพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

[Download] รายละเอียดจากไฟล์แนบ 1
วันที่ประกาศข่าว : 09 พ.ย. 2558      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 4181 View