กองบริหารการสาธารณสุข

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องจัดทำรานงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)