กองบริหารการสาธารณสุข

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการหน่วยงานคุณธรรมตามตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สู่เป้าหมายกองบริหารการสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน กองบริหารการสาธารณสุขจึงประกาศเจตนารมณ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามประกาศกองบริหารการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่ประกาศข่าว : 04 ธ.ค. 2563      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 320 View