กองบริหารการสาธารณสุข

กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองบริหารการสาธารณสุขจัดกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจ เปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อจัดทำสื่ออักษรเบรลล์แก่ผู้พิการทางสายตา ร่วมกับ “เครือข่ายคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข” ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมควบคุมโรค, กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน, กรมอนามัย, สำนักสารนิเทศ,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, โรงพยาบาลไทรน้อย และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งมอบปฏิทินให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 481 ฉบับ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564
วันที่ประกาศข่าว : 22 ม.ค. 2564      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 509 View