กองบริหารการสาธารณสุข

แผนพัฒนาบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แผนพัฒนาบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรของกองบริหารการสาธารณสุข โดยแบ่งเป็น 3 แผน ได้แก่ 1)แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core-competency) 2)แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน (Functional competency) และ 3)แผนพัฒนาบุคลากรด้านอื่น ๆ ที่รองรับตามบทบาทภารกิจขององค์กร
วันที่ประกาศข่าว : 02 ก.พ. 2564      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 757 View