กองบริหารการสาธารณสุข

การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการงบลงทุน หน่วยงานส่วนในภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประกาศข่าว : 10 มี.ค. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 317 View