กองบริหารการสาธารณสุข

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙