กองบริหารการสาธารณสุข

แจ้งซักซ้อมความเข้าใจในการนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณ ไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไป

วันที่ประกาศข่าว : 19 มี.ค. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 407 View