กองบริหารการสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)


ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบให้ปรับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการปรับลดเป้าหมาย บุคลากรที่ได้รับการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากเดิม จำนวน 200 คน และ 100 คน ตามลำดับ เป็นจำนวน 60 คนเท่ากันทั้ง 2 กิจกรรม และปรับระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมให้เร็วขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
วันที่ประกาศข่าว : 23 เม.ย. 2564      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 261 View