กองบริหารการสาธารณสุข

เร่งรัดดำเนินการโครงการเงินกู้ตามแนวทางหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 อย่างเคร่งครัด

วันที่ประกาศข่าว : 17 มิ.ย. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 658 View