กองบริหารการสาธารณสุข

ประกาศเกียรติคุณ “Good Guy 2021”


         ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ “Good Guy 2021” ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

        บุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ได้รับประกาศเกียรติคุณ “Good Guy 2021” จำนวน 3 ราย ดังนี้

        1. นางสาวพัชรา เสถียรพักตร์     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

        2. นางมยุรี เอี่ยมเจริญ              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

          3. นางสาววรนัดดา ศรีสุพรรณ    เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
วันที่ประกาศข่าว : 23 มิ.ย. 2564      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 220 View