กองบริหารการสาธารณสุข

ขอส่งข้อมูลผู้ประสานงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข


ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรว'สาธารณสุข เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยรองรับและสนับสนุนภารกิจด้านการสาธารณสุข ในการใช้อำนาจตามกฎหมายของศาลยุติธรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

                    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จึงขอส่งข้อมูลผู้ประสานงาน เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และความสะดวกในการติดต่อประสานงานในระดับภูมิภาค ตามรายละเอียด Link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F8WmLtMGU6vDgtaFVdmmNy2yRRGoh0e1

หรือ QR CODE
วันที่ประกาศข่าว : 06 ก.ค. 2564      กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ     จำนวนผู้เข้าชม 263 View