กองบริหารการสาธารณสุข

หนังสือแจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงานส่วนภูมิภาค 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในเด็กและสตรี ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนนั้น

กองบริหารการสาธารณสุข ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หากภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ยังไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
โปรดแจ้งคืนงบประมาณในส่วนที่เหลือมายังกองบริหารการสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เพื่อนำไปจัดสรรเพิ่มเติมให้กับหน่วยบริการที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อไป 
รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oDeQl3b6N8Ua6BnRF1tcj57-OmvyBIZr

หรือ QR CODE

ขอแสดงความนับถือ
วันที่ประกาศข่าว : 06 ก.ค. 2564      กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ     จำนวนผู้เข้าชม 493 View