กองบริหารการสาธารณสุข

รายงานผลการจัดกิจกรรม (ที่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ)


กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดไว้ในแผนฯ จำนวน 17 กิจกรรม และได้มีการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ให้สอดคล้องกับเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ 3 มิติ  ดังนี้

มิติที่ 1 การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา

มิติที่ 2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มิติที่ 3 วิถีวัฒนธรรม
วันที่ประกาศข่าว : 04 ส.ค. 2564      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 211 View