กองบริหารการสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 2)


มติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้ปรับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการปรับรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาบางกิจกรรม การทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ลดจำนวนกิจกรรมในแผน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
วันที่ประกาศข่าว : 06 ส.ค. 2564      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 172 View