กองบริหารการสาธารณสุข

รายงานการประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์ ของบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)


  • การสำรวจการประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์ ของบุคลากรกองบริหารการ สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
  • เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจออนไลน์ผ่าน Google form จากบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2564 – 5 กรกฎาคม 2564

ผู้ตอบ แบบสำรวจ จำนวน 201 คน (N = 201) คิดเป็นร้อยละ 97.10 ของบุคลากรทั้งหมด และเปรียบเทียบ ผลสำรวจครั้งที่ 1 (รอบเดือนพฤศจิกายน 2563) และครั้งที่ 2 (รอบเดือนกรกฎาคม 2564) ผลการเปรียบเทียบผลสำรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบว่า 1. แยกตามข้อคำถาม (15 ข้อ) พบว่า คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 11 ข้อ (ลดลง 4 ข้อ) 2. แยกวิเคราะห์รายด้าน (5 ด้าน) พบว่า คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่เพิ่มมากที่สุด คือ ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (ร้อยละ 3.40) รองลงมาคือ ด้านการกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง (ร้อยละ 1.63) และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 0.52) ขณะที่คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
วันที่ประกาศข่าว : 23 ส.ค. 2564      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 194 View