กองบริหารการสาธารณสุข

แจ้งจัดสรรงบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4


กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 

ได้ดำเนินการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(งบบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดฯ ไตรมาส 4

 

 

 

*** ทั้งนี้  ได้จัดส่งเอกสารแจ้งการจัดสรรพร้อมใบจัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดเรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่เวปไซต์  กองบริหารการคลัง   ข้อมูลการโอนเงินงบประมาณ

 

 
วันที่ประกาศข่าว : 26 ส.ค. 2564      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 156 View