กองบริหารการสาธารณสุข

สรุปรายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘)


สรุปรายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘)

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและมอบหมายส่วนราชการเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ

 

รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘) ประกอบด้วย ๒ ส่วน

ส่วนที่ ๑ ภาพรวมงบประมาณ  

ส่วนที่ ๒ ตัวชี้วัดระดับนโยบายและแผนงานโครงการที่สำคัญ

 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

 
วันที่ประกาศข่าว : 21 ม.ค. 2558      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 1272 View