กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด วารสาร/สื่อความรู้ ดาวน์โหลด วารสาร/สื่อความรู้

 • วารสารเภสัชกรรมคลินิก ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563

  วารสาร/สื่อความรู้
  จำนวนดาวน์โหลด 1,101 ครั้ง
  04 พ.ย. 2563 เวลา 16:57
 • พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พุทธศักราช 2562

  วารสาร/สื่อความรู้
  จำนวนดาวน์โหลด 202 ครั้ง
  26 พ.ย. 2562 เวลา 15:04
 • การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 7 ประการ
  วารสาร/สื่อความรู้
  จำนวนดาวน์โหลด 289 ครั้ง
  05 มิ.ย. 2562 เวลา 10:54
 • วารสารเภสัชกรรมคลินิก ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
  วารสาร/สื่อความรู้
  จำนวนดาวน์โหลด 3,645 ครั้ง
  29 ธ.ค. 2560 เวลา 15:43
 • วารสารเภสัชกรรมคลินิก ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
  วารสาร/สื่อความรู้
  จำนวนดาวน์โหลด 9,548 ครั้ง
  11 ก.ค. 2560 เวลา 14:59
 • เอกสารกระทรวงแรงงาน
  วารสาร/สื่อความรู้
  จำนวนดาวน์โหลด 887 ครั้ง
  11 มี.ค. 2559 เวลา 17:09
 • การศึกษาเปรียบเทียบผลสำเร็จของการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดระบบบังคับบำบัดและระบบสมัครใจ
  วารสาร/สื่อความรู้
  จำนวนดาวน์โหลด 5,638 ครั้ง
  27 ม.ค. 2558 เวลา 10:31
 • แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ การจัดการปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
  วารสาร/สื่อความรู้
  จำนวนดาวน์โหลด 1,979 ครั้ง
  21 พ.ย. 2557 เวลา 10:46